Luxury Estate House Floor Plans in Atlanta, Georgia

2. Euro-MasterDown-3000-3999 sf (BUDGET HOME PRICE- $450,000 TO $599,850)

ALANA-DH 632

ALEXIS-DH 205

ALEXIS-DH 205

AMANDA -DH 202

AMANDA -DH 202

BAILEY-DH 203

BAILEY-DH 203

BETTY -DH 77

BETTY -DH 77

BEYONCE -DH 255

BEYONCE -DH 255

BRITNEY -DH 44

BRITNEY -DH 44

HARLIE -DH 46

HARLIE -DH 46

JACQUELINE-DH 122

JACQUELINE-DH 122

JUANETTA -DH 243

JUANETTA -DH 243

MAKAYLA -DH 324

MAKAYLA -DH 324

MARTHA -DH 315

MARTHA -DH 315

PARIS -DH 312

PARIS -DH 312

PHYLIS -DH 73

PHYLIS -DH 73

ROSE -DH 60

ROSE -DH 60

SHAUNA -DH 240

SHAUNA -DH 240

STAR -DH 345

STAR -DH 345

TAFFI -DH 410

TAFFI -DH 410

TIFFANY-DH253-brick exterior

TIFFANY-DH253-brick exterior

TIFFANY DH253

TIFFANY DH253

URSULA -DH 262

URSULA -DH 262

ALAINA -DH 35

ALAINA -DH 35

ALISON -DH 18

ALISON -DH 18

AMBER -DH50

AMBER -DH50

AURORA -DH 31

AURORA -DH 31

BARBARA -DH 115

BARBARA -DH 115

BREA -DH 302

BREA -DH 302

CANDY -DH 348

CANDY -DH 348

HARLIE-DH46-COURTYARD

HARLIE-DH46-COURTYARD

JEN -DH 314

JEN -DH 314

LINDA -DH 107

LINDA -DH 107

KYNDAL-DH 625

MARIA -DH 116

MARIA -DH 116

MEGHAN -DH 266

MEGHAN -DH 266

PAULA -DH 341

PAULA -DH 341

REGINA -DH 221

REGINA -DH 221

SADE -DH 261

SADE -DH 261

SIERRA -DH 220

SIERRA -DH 220

SUMMER -DH 113

SUMMER -DH 113

TESSA -DH 239

TESSA -DH 239

TYRA-DH 420

TYRA-DH 420

VALERIE -DH 117

VALERIE -DH 117

ALEYAH-DH 251

ALEYAH-DH 251

BERNICE -DH 351

BERNICE -DH 351

ANNETTE -DH 264

ANNETTE -DH 264

BRENDA -DH 34

BRENDA -DH 34

CAROLINE -DH 88

CAROLINE -DH 88

GABRIELLE-DH 319

GABRIELLE-DH 319

DEBBIE -DH 74

DEBBIE -DH 74

ERNESTINE -DH 32

ERNESTINE -DH 32

HEATHER -DH 101

HEATHER -DH 101

JOCELYN -DH 355

JOCELYN -DH 355

MARGO -DH 250

MARGO -DH 250

MARLENE -DH 154

MARLENE -DH 154

OLIVIA -DH 125

OLIVIA -DH 125

PEARL -DH 311

PEARL -DH 311

PORTIA-DH 629

PORTIA-DH 629

ROCHELLE -DH 254

ROCHELLE -DH 254

SHARON -DH 33

SHARON -DH 33

SOPHIE -DH 354

SOPHIE -DH 354

TABATHA -DH 530

TABATHA -DH 530

TIFFANY DH253-stucco exterior

TIFFANY DH253-stucco exterior

VICTORIA -DH 110

VICTORIA -DH 110